logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
minus Jednostki organizacyjne
   minus MGOPS
   minus CSiR im. Jana Pawła II
   plus Spółki gminne
   plus Instytucje kultury
   minus Placówki oświatowe
      minus Ogłoszenia i konkursy
         minus Archiwum ogłoszeń
            minus Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
               minus ILOŚĆ OFERT
            minus Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
            minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
      minus Żłobek w Suszu
      minus Przedszkole w Suszu
      plus Szkoły Podstawowe
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. ILOŚĆ OFERT
Ilość ofert złożonych do konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektora.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
ogłasza konkurs na kandydata  na stanowisko dyrektora:

 
1.  Szkoły Podstawowej  im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich
2.  Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich
3.   Szkoły Podstawowej w Piotrkowie
4.   Przedszkola w Suszu
5.   Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Bema w Suszu   
 
1.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymagania:

a) 
ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, przedszkolu lub są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, którzy ukończyli studia wyższe zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyły kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, przedszkolu bądź też są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, zatrudnionymi na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi urlopowanymi lub zwolnionymi z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

b) 
ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 
d)  w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
 
e) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 
f) nie były karane karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne
 
g) nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne
 
h) nie były karane zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. )
 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola;
 
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający, w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
 
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem
 
d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;
 
e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ;
 
f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
 
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
 
k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem
 „Konkurs na dyrektora ( tu należy podać nazwę placówki)”,
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia , na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Suszu,  ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz , pok.102
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 6214
Nazwa dokumentu: Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
Skrócony opis: Konkursy na dyrektora placówki: SP Babięty Wielkie, SP Jawty Wielkie, SP Piotrkowo, SP Susz, Przedszkole Susz
Osoba, która wytworzyła informację: PISS.I
Osoba, która odpowiada za treść: PISS.I
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-06-24 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-24 14:44:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-13 10:21:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner