logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Statut Gminy Susz

Załącznik do Uchwały
Nr IV/28/2003 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 30 stycznia 2003r

STATUT GMINY i MIASTA SUSZ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Mieszkańcy gminy i miasta Susz tworzą wspólnotę samorządową.
2. Siedzibą władz gminy jest miasto Susz.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar 259 km2.
4. Herbem gminy Susz jest Św. Rozalia – złotowłosa panna, stojąca na trzech stylizowanych wzgórzach koloru zielonego, ubrana w niebieską długą suknię. Cała postać zwrócona jest lekko w lewą stronę. Palcem prawej ręki wskazuje na czerwoną różę, którą trzyma w lewej dłoni. Tło tarczy herbowej, zakończonej ostro u dołu jest koloru białego. Herb utrwalony jest w załączniku nr 1 do statutu.
5. Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
7. Wykaz jednostek pomocniczych gminy zawiera załącznik nr 3 do statutu.

§ 2
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć: wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy i miasta Susz.
2) radzie  - należy przez to rozumieć: Rada Miejska w Suszu.
3) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć: Przewodniczący Rady Miejskiej  w Suszu.
4) organie wykonawczym gminy - należy przez to rozumieć: Burmistrz Gminy i Miasta  Susz.
5) burmistrzu - należy przez to rozumieć: Burmistrz Gminy i Miasta  Susz.
6) radnym - należy przez to rozumieć: Radny Rady Miejskiej w Suszu.
7) urzędzie - należy przez to rozumieć: Urząd Gminy i Miasta w Suszu.
8) sekretarzu - należy przez to rozumieć: Sekretarz Gminy i Miasta  Susz.
9) skarbniku - należy przez to rozumieć: Skarbnik Gminy i Miasta  Susz.
10) ustawie - należy przez to rozumieć:  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. nr 142,poz.1591 z późn. zm.)

 

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORGANÓW GMINY

§ 3
Pracę rady organizuje jej przewodniczący przy pomocy dwóch wiceprzewodniczą-
cych.


§ 4
1. Rada tworzy stałe komisje:
1) organizacyjno - samorządową,
2) rewizyjną,
3) budżetu, przedsiębiorczości gospodarczej, handlu,
4) rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej,
5) budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska,
6) zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu.
2. Skład osobowy komisji, o których mowa w ust.1 z zastrzeżeniem § 6  ust.1 rada
określa w odrębnej uchwale, z tym, że komisje stałe mogą najmniej  liczyć
4 członków.

§ 5
Radni z zastrzeżeniem § 6 mogą być członkami nie więcej jak trzech komisji stałych.

§ 6
1. W skład komisji  organizacyjno -  samorządowej wchodzą:
1) przewodniczący rady jako jej przewodniczący,
2) dwóch wiceprzewodniczących rady,
3) przewodniczący komisji stałych.
2. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczą-
cego komisji bez prawa głosowania.

§ 7
1. Przewodniczących komisji stałych i doraźnych z zastrzeżeniem § 6 ust.1 pkt 1 wybiera rada spośród swego grona, natomiast ich zastępców wybierają komisje ze swego składu spośród radnych.
2. Wybór przewodniczących dokonywany jest po ustaleniu składów komisji.

§ 8

Przedmiotem działania komisji,  o których mowa  w § 4 są zadania:

1. Komisja organizacyjno - samorządowa:
1) koordynacja działań komisji stałych i doraźnych oraz przekazywanie im określonych spraw do rozpatrzenia,
2) skreślony
3) opiniowanie projektów uchwał ustrojowych gminy.

2. Komisja budżetu, przedsiębiorczości gospodarczej, handlu:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy, przedkładanych radzie miejskiej,
3) ocena prawidłowości gospodarki finansowej gminy oraz opiniowanie sprawozdań z jej wykonania,
4) promocja przedsiębiorczości na terenie gminy,
5) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem gminy,
6) współpraca z inwestorami oraz zapoznawanie  się z ich ofertami dotyczącymi rozwoju gminy,
7) udział w pracach komisji do spraw przeprowadzania przetargów na zbywanie i dzierżawę  nieruchomości oraz udział w negocjacjach na sprzedaż nieruchomości poza przetargiem,
8) ocena stanu inwestycji i remontów realizowanych w gminie,
9) opiniowanie zmian wysokości podatków i opłat lokalnych.

3. Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej 
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:
a) podatku rolnego,
b) gospodarki gruntami,
c) ochrony zasobów leśnych i rolnych,
d) infrastruktury technicznej na terenach wiejskich (drogi, woda, ścieki itp.)
2) wydawanie opinii na temat przeznaczania gruntów rolnych na inne cele niż rolnicze.
 
4. Komisja budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
1) udział w pracach dotyczących realizacji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących gospodarowania lokalami i obiektami komunalnymi,
3) wyrażanie opinii i wniosków na temat modernizacji, budowy i utrzymania lokalnych dróg i placów,
4) rozpatrywanie spraw dotyczących utrzymania czystości, prawidłowego stanu sanitarnego gminy, a w szczególności utylizacji odpadów komunalnych,
oczyszczania ścieków, wysypisk śmieci,
5) współpraca z jednostkami gminnymi i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska,
6) ocena wykonywania usług komunalnych.
 
5. Komisja zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu:
1) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców gminy,
2) współdziałanie z jednostkami służby zdrowia,
3) rozpatrywanie spraw z zakresu opieki społecznej,
4) opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) rozpatrywanie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) analizowanie  budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydawanie opinii, wniosków co do jego wykonania,
7) wyrażanie opinii, wnioskowanie w zakresie funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych,
8) rozpatrywanie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
9) ocena jednostek i zakładów budżetowych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty i opieki społecznej.

§ 9
Komisje rady z zastrzeżeniem rozdziału trzeciego działają na podstawie rocznych planów pracy zatwierdzonych przez radę.

§ 10
Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

§ 11
Do organizacji pracy komisji z zastrzeżeniem rozdziału trzeciego stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału szóstego i siódmego statutu gminy.


III. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 12
1. Podstawą działań  kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest uchwała rady zlecająca przeprowadzenie kontroli.
2. Rada zlecając komisji zadania w zakresie kontroli określa jej przedmiot, zakres oraz termin jej przeprowadzenia  i złożenia sprawozdania.
 

§ 13
Przewodniczący komisji :
1) organizuje prace komisji,
2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom komisji,
3) przedstawia radzie wnioski, opinie i sprawozdania komisji.

§ 14
1. Posiedzenia komisji odbywają się według ustalonego planu posiedzeń.
2. W razie zastępowania przewodniczącego przez jego zastępcę posiedzenia komisji zwołuje i przewodniczy im zastępca przewodniczącego komisji.
3. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii i wniosków oraz sprawozdań.

§ 15
1. Otwarcie posiedzenia komisji następuje  po wypowiedzeniu przez przewodniczącego posiedzenia formuły "otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu".
2. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący posiedzenia stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i je zamyka.
 
§ 16
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. Przepisy § 55  ust. 1  do 6  stosuje się odpowiednio.

§ 17
Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria oceny działania kontrolowanych jednostek:
1) legalności,
2) gospodarności.
3) rzetelności.

§ 18
Przewodniczący komisji zawiadamia burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni robocze przed terminem kontroli przedstawiając jej przedmiot.

§ 19
1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony ze składu komisji zespół kontrolny liczący co najmniej 3 osoby.
2. Zespół kontrolny, o którym mowa w ust. 1 działa na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez przewodniczącego rady.
3. W upoważnieniu określa się: termin, przedmiot  i szczegółowy zakres kontroli.
4. Zespół przed przystąpieniem do kontroli zobowiązany jest zgłosić swoją obecność kierownikowi jednostki kontrolowanej, przedstawiając upoważnienie do kontroli, o którym mowa w ust. 2.

§ 20
Zespół kontrolny uprawniony jest do:
1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą,
2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce w zakresie objętym kontrolą,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli,
5) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 21
1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów o postępowaniu z  informacjami niejawnymi obowiązujących w jednostce kontrolowanej,
3) działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy w tym kompetencji sprawujących kontrolę
służbową.

§ 22
Zadaniem zespołu kontrolnego w zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli jest
ustalenie stanu faktycznego.

§ 23
1. Z przebiegu kontroli zespół kontrolny, o którym mowa w § 19 ust. 1 w terminie 14 dniowym od dnia zakończenia kontroli sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokóle ujmuje się fakty służące do ustalenia stanu faktycznego.
3. Protokół powinien ponadto zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz imię i nazwisko jej kierownika,
2) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego,
3) określenie zakresu i przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) zastrzeżenia i uwagi kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz załączników,
4. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi burmistrz, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji.

§ 24
1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskami do kierowników  jednostek kontrolowanych zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Kierownicy jednostek, do których komisja skierowała wnioski są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.

§ 25
1. Wyniki swoich działań komisja przedstawia radzie w formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) opis stanu faktycznego,
2) ocenę z uwzględnieniem § 17,
3) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
4) w uzasadnionych przypadkach wniosek o powołanie biegłych i specjalistów
do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli.

§ 26
Obsługę komisji zapewnia urząd, natomiast obsługę zespołów kontrolnych kierownicy
jednostek kontrolowanych.

§ 27
Komisja rewizyjna  występuje z wnioskami  do rady w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium  burmistrzowi.

§ 28
1. Po złożeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez burmistrza Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni występuje z wnioskiem, o którym mowa w § 27.
2. Wniosek podlega głosowaniu co znajduje odzwierciedlenie w protokóle komisji.
3. Ponadto Komisja rewizyjna wyraża opinię na piśmie o wykonaniu budżetu.

§ 29
1. Komisje rady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3 do 6 opiniują wykonanie w zakresie swojego działania.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1 komisje składają na piśmie do rady w terminie
14 dni od złożenia sprawozdania z wykonania budżetu przez burmistrza.

§ 30
Rada po otrzymaniu wniosku i opinii wymienionych w §§ 28 i 29 występuje do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku Komisji rewizyjnej
w sprawie absolutorium.

§ 31
W sprawach nad rozstrzygnięciami komisji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału
siódmego


IV. ZASADY, TRYB DZIAŁANIA ORGANÓW GMINY

Władze Gminy

§ 32
1. W sprawach ważnych dla gminy mieszkańcy mogą wypowiadać się w drodze referendum.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa odrębna ustawa.

§ 33
1. Organami gminy są:
1) Rada Miejska,
2) Burmistrz Gminy i Miasta.
2. Działalność organów gminy jest jawna . Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Jawność działania  organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej, na posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji Rady Miejskiej.

§ 34
1. Uzyskanie informacji bądź dostępu do dokumentów  jest możliwe po złożeniu pisemnego wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do przewodniczącego organu bądź komisji, którego działalności lub uzyskania informacji wniosek dotyczy.
3. Realizacja wniosku następuje niezwłocznie po jego zatwierdzeniu nie wcześniej jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z posiedzenia danego organu.
4. Odmowa udzielenia informacji bądź dostępu do dokumentów przekazywana jest pisemnie wraz z uzasadnieniem.
5. Wyszukiwanie, przeglądanie, sporządzanie odpisów i notatek dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy i komisje w siedzibie organu jest bezpłatne.


Rada Miejska

§ 35
W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy przed upływem kadencji rozstrzyga  się wyłącznie w drodze referendum gminnego.

§ 36
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 35 statutu organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada.
2. Właściwość Rady określają odrębne ustawy.
3. Do wyłącznej właściwości Rady należy w szczególności stanowienie o kierunkach działania Burmistrza.

§ 37
Kompetencje rady oraz zasady i tryb wyboru przewodniczącego rady i jego zastępców a także zasady i tryb ich odwołania określa ustawa.

§ 38
1. Proponowany porządek obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady obejmuje co najmniej następujące sprawy:
1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,
2) złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza,
3) ustalenie porządku obrad sesji.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 39
1. Na sesjach rada rozpatruje i rozstrzyga  w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości.
2. Sesje rady odbywają się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji obrad, rozpatrywanie spraw może być odroczone na następne posiedzenie.
3. Posiedzenie rady nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin. Po tym czasie każdy radny może  zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienia dalszego ciągu sesji na inny termin.
4. O przerwaniu  sesji w trybie przewidzianym w ust. 3 można postanowić również ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów  lub z innej nieprzewidzianej przyczyny.

§ 40
1. O sesjach rady zawiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 7 dni przed jej terminem.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący rady może zwołać  sesję w terminie krótszym niż określony w ust. 1
3. skreślony
4. Wraz z zawiadomieniem o sesji dostarcza się:
1) projekty uchwał , które mają być przedmiotem obrad,
2) inne materiały związane z proponowanym porządkiem obrad.
5. Zawiadomienie o sesji, terminie, miejscu oraz problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy  poprzez umieszczenie  na  tablicy  informacyjnej urzędu  najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji.

§ 41
1. W lokalu, w którym odbywają się sesje należy zapewnić miejsca dla radnych, organu wykonawczego gminy, pracowników urzędu  oraz zaproszonych gości i publiczności.
2. Urządzenie lokalu, o którym mowa  w ust. 1 powinno zapewnić funkcjonalność zabezpieczającą prawidłowy przebieg obrad.
3. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową lub magnetowidową w sposób nie zakłócający obrad.
4. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 Urząd zapewnia rejestrowanie obrad.

§ 42
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły "otwieram sesję Rady Miejskiej w Suszu".
2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin odbycia sesji i zamyka obrady.

§ 43
skreślony

§ 44
1. W porządku obrad sesji powinno znaleźć się:
1) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji, z którym radni mogli zapoznać się w biurze rady lub bezpośrednio przed sesją na sali obrad,
2) zgłoszenie interpelacji i wniosków  przez radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych, 3) sprawozdanie burmistrza z prac, realizacji innych działań podejmowanych między sesjami oraz zadaniach mających miejsce w tym okresie,
4) odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i wnioski,
5) sprawozdanie przewodniczącego rady składane raz na półrocze.
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania na sesjach okolicznościowych.

§ 45
1. Interpelacje i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy czym powinny one być sformułowane jasno i zwięźle.
2. Odpowiedzi na interpelacje udzielają: Przewodniczący rady , Przewodniczący komisji, Burmistrz i jego zastępca lub wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu.
3. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji, odpowiedź winna być udzielona na piśmie w terminie 14 dni lub na następnej sesji chyba, że strony uzgodnią inaczej.
4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie , w tym wypadku przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 46
skreślony

§ 47
1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów porządku obrad.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może za zgodą rady dokonać zmian w realizacji poszczególnych punktów  porządku obrad.

§ 48
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli występujący mimo dwukrotnego upomnienia przez przewodniczącego obrad w swoim wystąpieniu rażąco odbiega  od przedmiotu sprawy lub przekracza przeznaczony dla wystąpienia czas przewodniczący obrad odbiera mu głos.
3. Jeżeli uczestnik sesji rady pomimo upomnienia go przez przewodniczącego obrad zachowuje się w sposób zakłócający porządek sesji, przewodniczący obrad może spowodować usunięcie go z sali obrad sesji nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokóle sesji. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób spośród publiczności.

§ 49
1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być:
1) sprawdzenie quorum,
2) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
3) zamknięcie listy mówców,
4) przeliczenie głosów,
5) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach osób,
6) zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania wniosku, lub projektu uchwały,
7) przestrzeganie porządku obrad lub statutu gminy.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.
3. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący  obrad udziela głosu:
1) Burmistrzowi,
2) kompetentnej osobie w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

§ 50
Przewodniczący obrad może udzielić głosu innym osobom uczestniczącym w obradach, a nie będącymi radnymi w szczególności przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

§ 51
1. W przypadku stwierdzenia  braku quorum w trakcie obrad, przewodniczący obrad przerywa je i jeżeli nie może zebrać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
2. Fakt przerwania obrad i nazwiska  i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokóle.
3. O nowym terminie posiedzenia przerwanej sesji, radnych o których mowa w ust. 2 zawiadamia się telefonicznie lub w inny ustalony sposób.

§ 52
1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję słowami  "zamykam sesję Rady Miejskiej w Suszu".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, które objęło więcej niż jedno posiedzenie.

§ 53
 Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zamknięciu sesji lub posiedzenia mają  zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca

§ 54
Taśmy, o których mowa w § 41 ust. 3 mogą  służyć jako ewentualny materiał pomocniczy w sporządzaniu protokółu z sesji i są przechowywane przez  3 miesiące.

§ 55
1. Z każdej sesji rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer , datę, miejsce sesji,
2) nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokólanta,
3) stwierdzenie quorum sesji,
4) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) skreślony
6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i przyjętych wniosków z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw"
i "wstrzymujących się",
7) czas trwania sesji,
8) podpis przewodniczącego obrad  oraz protokólanta.
2. Protokóły  numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji z oznaczeniem roku kalendarzowego.
3. Do protokółu z sesji dołącza się:
1) listy obecności radnych,
2) listę podjętych uchwał,
3) inne listy obecności i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie sesji  dotyczące obrad.
4. Protokół wykłada się do wglądu radnym w biurze rady oraz na pierwszej następnej sesji na 30 minut przed jej rozpoczęciem.
5. Do czasu zatwierdzenia protokółu radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia  przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga  przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokólanta.
6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 5 wnioskodawca może odwołać się do rady.

§ 56
W sprawach zasad i trybu działania rady postanowienia rozdziału szóstego i siódmego stosuje się odpowiednio.

Burmistrz Gminy i Miasta
§ 57
1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.
2. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia  kadencji rady lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady.

§ 58
1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy,
3. Organizację i tryb funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza  w drodze zarządzenia.
4. Burmistrz jest kierownikiem urzędu.

 

V. ZASADY TWORZENIA, ŁĄCZENIA, PODZIAŁU I ZNOSZENIA
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH.

§ 59
1. Granice administracyjne jednostki pomocniczej określa się uchwałą o jej utworzeniu.
2. Rada jednocześnie z uchwałą o utworzeniu jednostki pomocniczej nadaje jej statut.

§ 60
1. Jednostka  pomocnicza rozporządza dochodami z mienia komunalnego przekazanego jej do korzystania.
2. W zakresie tego mienia jednostka pomocnicza wykonuje samodzielnie wszelkie prawa właściciela za wyjątkiem prawa zbycia, obciążania, przekazywania w nieodpłatne korzystanie oraz wynajęcia  lub wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata.
3. Przekazanie mienia jednostce pomocniczej do korzystania odbywa się po podjęciu uchwały rady na wniosek zebrania wiejskiego lub zebrania miejskiego.
4. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez zebranie mieszkańców.
5. W ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1 jednostka pomocnicza:
1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją i remontami mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym,
3) osiąga korzyści, a w szczególności pobiera dochody.

§ 61
skreślony


§ 62
Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych uczestniczą w obradach rady, bez prawa głosowania. W szczególności mogą oni zgłaszać interpelacje i wnioski w sprawach jednostki pomocniczej, udzielać wyjaśnień na zapytania uczestników obrad.

§ 63
skreślony

Sołectwa

§ 64
1. Rada tworzy sołectwa na wniosek mieszkańców z obszaru proponowanego  sołectwa , podpisany co najmniej przez 50 % osób pełnoletnich   lub z własnej inicjatywy.
2. Konsultacje w sprawie utworzenia sołectwa przeprowadza się na zebraniach wiejskich zwoływanych przez Burmistrza . Na zebranie zaprasza się mieszkańców zamieszkujących obszar proponowany dla nowo tworzonego sołectwa oraz mieszkańców sołectw sąsiednich, a także przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na tym terenie.
3. Zebranie wiejskie w sprawie utworzenia sołectwa kończy się sporządzeniem protokółu z określeniem  stanowiska zebrania w sprawie utworzenia sołectwa , z zaznaczeniem jego obszaru i wyników głosowania oraz zgłoszonych stanowisk organizacji,  o których mowa w ust. 2.

§ 65
1. Rada może dokonać połączenia sołectw w razie podjęcia uchwały przez każde z zebrań wiejskich łączonych sołectw. Przepisy § 64 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Rada na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa lub z własnej inicjatywy może podjąć uchwałę o jego podziale. Przepisy § 64 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 66
Rada z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji społecznej, o której mowa w § 64 ust. 2 , bądź z inicjatywy zebrania wiejskiego sołectwa może podjąć uchwałę o zniesieniu sołectwa. Przepisy § 60 ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Osiedla               

§ 67
1. Rada tworzy osiedla na wniosek mieszkańców z obszaru proponowanego osiedla podpisany co najmniej przez 50 % osób pełnoletnich lub z własnej inicjatywy.
2. Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia osiedla przeprowadza się na zebraniach mieszkańców zwoływanych przez Burmistrza. Na zebranie zaprasza się mieszkańców zamieszkujących proponowany obszar dla nowo tworzonego osiedla  oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na tym terenie.
3. Zebranie mieszkańców w sprawie utworzenia osiedla kończy się przyjęciem stanowiska zebrania w sprawie utworzenia osiedla  z zaznaczeniem jego obszaru i wyników głosowania oraz stanowisk organizacji, o których mowa w ust. 2.

§ 68
1. Rada może dokonać połączenia osiedli w razie podjęcia zgodnych uchwał przez każde z zebrań mieszkańców łączonych osiedli. Przepisy § 67 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Rada na wniosek zebrania mieszkańców osiedla lub z własnej inicjatywy może podjąć uchwałę o jego podziale .Przepisy § 67 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 69
Rada z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, o których mowa w § 67 ust. 2 , bądź z inicjatywy zebrania mieszkańców osiedla może podjąć uchwałę o zniesieniu osiedla. Przepisy § 67 ust.2 i 3 stsuje się odpowiednio.


VI. AKTY PRAWNE ORGANÓW GMINY

§ 70
1. Organy gminy podejmują akty prawne w formie uchwał i zarządzeń.
2. Akty prawne są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokóle sesji lub posiedzeń.
3. Wytyczne, instrukcje, statuty i regulaminy wydawane  są w formie załącznika do uchwały.
4. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1) burmistrz,
2) komisje stałe i doraźne,
3) kluby radnych,
4) radni.

§ 71
Projekty aktów prawnych należy opracować według następujących zasad:
1) postanowienia projektu nie mogą być sprzeczne z prawem,
2) projekt nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego ( delegacji prawnej), a także wkraczać w sferę  spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
3) unikać należy zamieszczania w projekcie postanowień stanowiących powtórzenie przepisów zawartych w innych aktach prawnych,
4) układ projektów powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, ścisła i zwięzła  bez zbytecznych zdań pobocznych oraz zgodna z zasadami pisowni polskiej,
5) w projektach należy unikać używania obcych zwrotów oraz określeń językowych i zwrotów technicznych  nie będących w  powszechnym użyciu , jeżeli można posłużyć się określeniem  i zwrotem powszechnie stosowanym,
6) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach używać takich samych wyrazów i określeń prawnych jakie przyjęte są w ustawodawstwie.

§ 72
Projekty aktów prawnych powinny składać się z :
1) tytułu,
2) podstawy prawnej,
3) treści.

§ 73
1. Tytuł projektu aktu prawnego powinien składać się z następujących części:
1) oznaczenia aktu  z uwzględnieniem numeru sesji lub posiedzenia (cyframi rzymskimi), kolejnego numeru aktu (cyframi arabskimi) i roku podjęcia aktu,
2) oznaczenia organu wydającego akt,
3) daty, w słownym brzmieniu nazwy miesiąca i przy stosowaniu skrótowego "r." dla oznaczenia roku,
4) zwięzłego określenia przedmiotu normowanego danym aktem.
2. Poszczególne części tytułu projektu aktu podawać należy w oddzielnych wierszach w kolejności określonej w ust. 1.

§ 74
1. Podstawę  prawną  należy zamieszczać w projekcie aktu bezpośrednio po tytule aktu.
2. podstawę prawną do wydania aktu stanowią odpowiednie przepisy określające kompetencje danego organu do wydania tego rodzaju aktu.
3. W podstawie prawnej należy powołać odpowiednie przepisy prawne przez podanie konkretnego artykułu ( paragrafu, ustępu, punktu i litery), pełnej nazwy i daty aktu (ustawy, rozporządzenia itp.) stanowiącego podstawę prawną do wydania danego aktu tj. uchwały lub zarządzenia, a w nawiasie miejsce jego ogłoszenia oraz numeru i pozycji organu promulgacyjnego.

§ 75
1. Treść projektu aktu powinna zawierać:
1) osnowę tj. właściwe unormowanie lub rozstrzygnięcie sprawy,
2) wskazanie wykonawcy lub wykonawców, a w miarę potrzeby także jednostki wiodącej bądź też koordynującej albo nadzorującej wykonanie postanowień aktu,
3) określenie terminu wykonania postanowień  aktu,
4) wskazanie w miarę potrzeby przepisów uchylanych danym aktem z podaniem rodzaju, daty i tytułem uchylonego aktu oraz w przypadku gdy akt był publikowany w dzienniku urzędowym należy podać jego numer i pozycję dziennika,
5) określenia terminu wejścia aktu w życie oraz w miarę potrzeby sposobu ogłoszenia.
2. Treść projektów aktów prawnych organów gminy dzieli się na paragrafy, w których ujmować należy każde samodzielne postanowienie  oraz stan faktyczny lub prawny. Jeżeli wzgląd na przejrzystość treści aktu przemawia za dalszym jego podziałem, paragrafy dzielone mogą być na ustępy rozumiane jako samodzielne zdania, oznaczone cyfrą arabską z kropką, a gdy zachodzi potrzeba ustępy mogą być dzielone na punkty, oznaczone cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony.
Punkty natomiast mogą być dzielone dalej na litery z nawiasem z prawej strony z tym, że każdy punkt z literą pisze się od nowego wiersza.
3. Przy cyfrowaniu (powoływaniu) odpowiedniego przepisu stosować należy następujące skróty:
1) dla artykułu  - "art.",
2) dla paragrafu  - "§",
3) dla ustępu       - "ust.",
4) dla punktu       - "pkt", 
5) dla litery         - "lit.".
§ 76
1. Do projektu aktów prawnych należy dołączyć uzasadnienie sporządzone na odrębnej karcie.
2. Uzasadnienie do projektów aktów powinno w sposób jasny i wyczerpujący a jednocześnie zwięzły i konkretny przedstawiać stosunki faktyczne w dziedzinie stanowiącej przedmiot objęty uregulowaniem, należy przytaczać w farmie syntetycznej argumenty przemawiające za potrzebą  i celowością wydania aktu  oraz wskazywać  na podstawy prawne do jego wydania. Ponadto w uzasadnieniu należy wskazać w razie potrzeby na przewidywane efekty i następstwa finansowe oraz czy wydatki  związane z realizacją postanowień zawartych w projekcie znajdują pokry-
cie w budżecie gminy.
3. Pod uzasadnieniem podpisuje się wnioskodawca projektu lub osoba przez organ poważniona.
4. Projekt aktu wymaga stwierdzenia zgodności pod względem formalnoprawnym.

§ 77
1. W przypadku gdy wynika to z przepisów bądź wymaga tego charakter  i waga normowanej sprawy, należy projekt aktu uzgodnić z zainteresowanymi podmiotami.
2. Gdy projekt aktu wymagał uzgodnienia z wieloma jednostkami organizacyjnymi i był uzgodniony w toku narady, można podać ich stanowisko w formie wyciągu
z protokółu  narady dołączonego do projektu aktu prawnego.
3. Wnioskodawca  i jednostki organizacyjne uzgadniające projekty powinny dążyć do
uzgodnienia  rozbieżnych stanowisk w drodze bezpośredniej konsultacji, a w przypadku nie uzgodnienia  stanowisk wnioskodawca obowiązany jest sporządzić odpowiednią notatkę informacyjną, wyjaśniającą na czym polega różnica stanowisk oraz z jakich względów wnioskodawca nie może podzielić tego stanowiska . Jeżeli treść projektu aktu odnosi  się wprost do przedmiotu działalności związków zawodowych to podlega on również zaopiniowaniu przez jego  organy.
   
§ 78
1. Projekty uchwał przygotowane przez Burmistrza opiniują właściwe w sprawie komisje rady, natomiast projekty przygotowane poza burmistrzem opiniuje Burmistrz i właściwa komisja.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1 są przedstawiane na sesji przez przewodniczących organów  opiniujących lub osoby przez nich względnie organy wskazane, bezpośrednio przed otwarciem dyskusji nad projektem uchwały.

§ 79
Akty prawne podpisują  przewodniczący organów lub osoby zastępujące.

VII. TRYB GŁOSOWANIA ORGANÓW GMINY

§ 80
1. W głosowaniu jawnym głos oddaje się przez podniesienie ręki.
2. W przypadku gdy celem głosowania jest podjęcie konkretnego rozstrzygnięcia, głosowanie sprowadza się do wypowiedzenia  się głosujących "za" tym rozstrzygnięciem lub "przeciw"  niemu. Przewaga głosów "za" przesądza o wyborze danego rozstrzygnięcia. Przewaga głosów "przeciw"  stanowi o jego odrzuceniu. Głosy "wstrzymujące się" nie są brane pod uwagę.
3. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór spośród kilku rozwiązań, przez zwykłą  większość rozumie się taką liczbę głosów za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających na każde rozwiązanie.
4. Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów  oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
5. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w sposób aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
6. W pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
7. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się  kandydować  i dopiero po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.
8. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy wiceprzewodniczących.
9. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad bezpośrednio po głosowaniu.

§ 81
1. Głosowanie tajne przeprowadza co najmniej trzy osobowa komisja skrutacyjna wybrana bezpośrednio przed głosowaniem. W skład komisji mogą wchodzić tylko radni.
2. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią rady podpisanych przez przewodniczącego obrad, przy czym każdorazowo organ gminy ustala sposób głosowania.
3. Na kartach do głosowania tajnego powinien być oznaczony sposób oddania głosu z uwzględnieniem postanowień § 80 ust. 2, 3 i 4.
4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia ustalony sposób głosowania i przeprowadza je wywołując kolejno radnych  z listy obecności do głosowania.

§ 82
1. Głosujący oddaje głos na karcie do głosowania w miejscu umożliwiającym tajność głosowania w lokalu obrad.
2. Głosujący wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu w lokalu obrad.

§ 83
1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo uniemożliwione, przewodniczący komisji skrutacyjnej może je przerwać i sprawę przekazać do dyspozycji właściwego organu gminy.
2. Bezpośrednio po ustaleniu wyników głosowania, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z głosowania.
3. W przypadku braku wyboru, głosowanie powtarza się.


VIII. ZASADY WYRÓŻNIANIA TYTUŁEM "HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SUSZ"

§ 84
1. Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Susz, zwane dalej "Honorowym Obywatelstwem" jest  wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej.
2. Honorowe Obywatelstwo  nadawane jest przez Radę Miejską osobom fizycznym, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Gminy i Miasta Susz.


§ 85
1. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
3. Honorowe Obywatelstwo osobom fizycznym może być nadane pośmiertnie.

§ 86
1. Nadanie tytułu  "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Susz" wiąże się z:
1) wpisem do księgi "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Susz" prowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta,
2) wręczeniem odznaki oraz okolicznościowej patery,
3) umieszczeniem portretu na sali miejskiej, jeśli osoba wyróżniona nie złoży przeciwnego oświadczenia woli.
2. Wzór księgi , aktu nadania tytułu oraz wniosku określi Burmistrz GiM.


§ 87
1. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu,
2) Burmistrz Gminy i Miasta Susz,
3) Komisje Rady Miejskiej,
4) Zarządy organizacji społecznych i zawodowych.
2. Pisemny wniosek o nadanie tytułu winien zawierać:
1) dane o kandydacie,
2) określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie,
3) charakterystykę kandydata.

§ 88
1. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Burmistrz i przedkłada Radzie Miejskiej.
2. Uchwałę w sprawie Honorowego Obywatelstwa podejmuje Rada Miejska w głosowaniu jawnym.
3. Wręczenia aktu nadania dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, jego Zastępca lub Burmistrz Gminy i Miasta w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tej czynności.

§ 89
Wszelkie koszty związane z nadaniem tytułu, o którym mowa w § 84 pokrywane są z budżetu gminy.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 90
1. Radni mogą tworzyć kluby zrzeszające radnych w liczbie co najmniej czterech.
2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
3. Członkowie klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który organizuje pracę klubu i reprezentuje go przed organami.
4. O utworzeniu klubu jego przewodniczący powiadamia radę na najbliższej sesji przedstawiając jego skład.
5. Klub może postanowić o wykluczeniu radnego z klubu.
6. Do zasad i trybu pracy klubu stosuje się  odpowiednio przepisy rozdziału szóstego i siódmego.

§ 91
1. Radni potwierdzają swoją obecność w pracach organów gminy i rady podpisem na liście obecności.
2. Radny winien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracach organu gminy składając stosowne wyjaśnienie.

§ 92
1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie w terminie wskazanym w dokumencie o jej powołaniu.
3. Przed podjęciem decyzji wskazanej w ust. 1 rada wysłuchuje radnego jako stronę w sprawie.

§ 93
Podstawą do udzielenia radnemu zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie lub zaproszenie do wzięcia udziału w pracach organu gminy.

§ 94
1. Pracownikami samorządowymi  mianowanymi w urzędzie mogą być:
1) kierownicy referatów,
2. Burmistrz jest organem właściwym do nawiązania stosunku pracy w imieniu zakładu pracy z:
1) zastępcą burmistrza
2) sekretarzem i skarbnikiem oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcą,
3) kierownikami referatów,
4) pozostałymi pracownikami.

§ 95
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

(Statut opublikowano w Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. – Nr 37, poz. 516 z 24 marca 2003r.)


Załącznik Nr 1 
do Statutu Gminy i Miasta Susz

 


Załącznik nr 2
do Statutu Gminy i Miasta Susz


Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

Jednostki budżetowe:

2. Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu  

3. Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

4. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Suszu 

5. Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich  

6. Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich  

7. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu  

8. Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych  

9. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie  

10. Przedszkole w Suszu

11. Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

Załącznik nr 3
do Statutu Gminy i Miasta Susz

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Susz  

I. Sołectwa: 

1. Adamowo
2. Babięty Wielkie  
3. Bałoszyce  
4. Bornice  
5. Bronowo  
6. Brusiny  
7. Chełmżyca  
8. Czerwona Woda  
9. Dąbrówka  
10. Emilianowo  
11. Falknowo  
12. Grabowiec  
13. Jakubowo Kisielickie  
14. Januszewo  
15. Jawty Małe  
16. Jawty Wielkie  
17. Kamieniec  
18. Krzywiec  
19. Lubnowy  
20. Michałowo  
21. Nipkowie
22. Olbrachtowo  
23. Olbrachtówko  
24. Piotrkowo
25. Redaki  
26. Różnowo
27. Rudniki 
28. Ulnowo 
29. Żakowice

II. Osiedla:

1. Osiedle Korczaka 

2. Osiedle Koszarowe

3. Osiedle Prabuckie 

4. Osiedle Stare Miasto

1. Urząd Gminy i Miasta w Suszu.  

Nazwa dokumentu: Statut
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 11:15:29

Wersja do wydruku...

corner   corner