logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Statut Gminy Susz

Załącznik do Uchwały
Nr IV/28/2003 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 30 stycznia 2003r

STATUT GMINY i MIASTA SUSZ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Mieszkańcy gminy i miasta Susz tworzą wspólnotę samorządową.
2. Siedzibą władz gminy jest miasto Susz.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar 259 km2.
4. Herbem gminy Susz jest Św. Rozalia – złotowłosa panna, stojąca na trzech stylizo-
wanych wzgórzach koloru zielonego, ubrana w niebieską długą suknię. Cała postać
zwrócona jest lekko w lewą stronę. Palcem prawej ręki wskazuje na czerwoną różę,
którą trzyma w lewej dłoni. Tło tarczy herbowej, zakończonej ostro u dołu jest ko-
loru białego. Herb utrwalony jest w załączniku nr 1 do statutu.
5. Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w przypadkach i na zasadach okre-
ślonych odrębnymi przepisami.
6. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

§ 2
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć: wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy i miasta Susz.
2) radzie  - należy przez to rozumieć: Rada Miejska w Suszu.
3) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć: Przewodniczący Rady Miejskiej  w Suszu.
4) organie wykonawczym gminy - należy przez to rozumieć: Burmistrz Gminy i Miasta  Susz.
5) burmistrzu - należy przez to rozumieć: Burmistrz Gminy i Miasta  Susz.
6) radnym - należy przez to rozumieć: Radny Rady Miejskiej w Suszu.
7) urzędzie - należy przez to rozumieć: Urząd Gminy i Miasta w Suszu.
8) sekretarzu - należy przez to rozumieć: Sekretarz Gminy i Miasta  Susz.
9) skarbniku - należy przez to rozumieć: Skarbnik Gminy i Miasta  Susz.
10) ustawie - należy przez to rozumieć:  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. nr 142,poz.1591 z późn. zm.)

 

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORGANÓW GMINY

§ 3
Pracę rady organizuje jej przewodniczący przy pomocy dwóch wiceprzewodniczą-
cych.


§ 4
1. Rada tworzy stałe komisje:
1) organizacyjno - samorządową,
2) rewizyjną,
3) budżetu, przedsiębiorczości gospodarczej, handlu,
4) rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej,
5) budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska,
6) zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu.
2. Skład osobowy komisji, o których mowa w ust.1 z zastrzeżeniem § 6  ust.1 rada
określa w odrębnej uchwale, z tym, że komisje stałe mogą najmniej  liczyć
4 członków.

§ 5
Radni z zastrzeżeniem § 6 mogą być członkami nie więcej jak trzech komisji stałych.

§ 6
1. W skład komisji  organizacyjno -  samorządowej wchodzą:
1) przewodniczący rady jako jej przewodniczący,
2) dwóch wiceprzewodniczących rady,
3) przewodniczący komisji stałych.
2. W posiedzeniach komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczą-
cego komisji bez prawa głosowania.

§ 7
1. Przewodniczących komisji stałych i doraźnych z zastrzeżeniem § 6 ust.1 pkt 1 wy-
biera rada spośród swego grona, natomiast ich zastępców wybierają komisje ze
swego składu spośród radnych.
2. Wybór przewodniczących dokonywany jest po ustaleniu składów komisji.

§ 8

Przedmiotem działania komisji,  o których mowa  w § 4 są zadania:

1. Komisja organizacyjno - samorządowa:
1) koordynacja działań komisji stałych i doraźnych oraz przekazywanie im okre-
ślonych spraw do rozpatrzenia,
2) skreślony
3) opiniowanie projektów uchwał ustrojowych gminy.

2. Komisja budżetu, przedsiębiorczości gospodarczej, handlu:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy, przed-
kładanych radzie miejskiej,
3) ocena prawidłowości gospodarki finansowej gminy oraz opiniowanie sprawoz-
dań z jej wykonania,
4) promocja przedsiębiorczości na terenie gminy,
5) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem gminy,
6) współpraca z inwestorami oraz zapoznawanie  się z ich ofertami dotyczącymi
rozwoju gminy,
7) udział w pracach komisji do spraw przeprowadzania przetargów na zbywanie
i dzierżawę  nieruchomości oraz udział w negocjacjach na sprzedaż nierucho-
mości poza przetargiem,
8) ocena stanu inwestycji i remontów realizowanych w gminie,
9) opiniowanie zmian wysokości podatków i opłat lokalnych.

3. Komisja rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej 
1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:
a) podatku rolnego,
b) gospodarki gruntami,
c) ochrony zasobów leśnych i rolnych,
d) infrastruktury technicznej na terenach wiejskich (drogi, woda, ścieki itp.)
2) wydawanie opinii na temat przeznaczania gruntów rolnych na inne cele niż rol-
nicze.
 
4. Komisja budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
1) udział w pracach dotyczących realizacji zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących gospodarowania lokalami
i obiektami komunalnymi,
3) wyrażanie opinii i wniosków na temat modernizacji, budowy i utrzymania lo-
kalnych dróg i placów,
4) rozpatrywanie spraw dotyczących utrzymania czystości, prawidłowego stanu 
sanitarnego gminy, a w szczególności utylizacji odpadów komunalnych,
oczyszczania ścieków, wysypisk śmieci,
5) współpraca z jednostkami gminnymi i organizacjami mającymi na celu ochronę
środowiska,
6) ocena wykonywania usług komunalnych.
 
5. Komisja zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej
i sportu:
1) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego miesz-
kańców gminy,
2) współdziałanie z jednostkami służby zdrowia,
3) rozpatrywanie spraw z zakresu opieki społecznej,
4) opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
5) rozpatrywanie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) analizowanie  budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i wydawanie opinii, wniosków co do jego wykonania,
7) wyrażanie opinii, wnioskowanie w zakresie funkcjonowania placówek szkol-
nych i przedszkolnych,
8) rozpatrywanie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
9) ocena jednostek i zakładów budżetowych z zakresu kultury, kultury fizycznej
i sportu, oświaty i opieki społecznej.

§ 9
Komisje rady z zastrzeżeniem rozdziału trzeciego działają na podstawie rocznych pla-
nów pracy zatwierdzonych przez radę.

§ 10
Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

§ 11
Do organizacji pracy komisji z zastrzeżeniem rozdziału trzeciego stosuje się odpo-
wiednio postanowienia rozdziału szóstego i siódmego statutu gminy.


III. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 12
1. Podstawą działań  kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest uchwała rady zlecająca
przeprowadzenie kontroli.
2. Rada zlecając komisji zadania w zakresie kontroli określa jej przedmiot, zakres
oraz termin jej przeprowadzenia  i złożenia sprawozdania.
 

§ 13
Przewodniczący komisji :
1) organizuje prace komisji,
2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom komisji,
3) przedstawia radzie wnioski, opinie i sprawozdania komisji.

§ 14
1. Posiedzenia komisji odbywają się według ustalonego planu posiedzeń.
2. W razie zastępowania przewodniczącego przez jego zastępcę posiedzenia komisji
zwołuje i przewodniczy im zastępca przewodniczącego komisji.
3. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii i wniosków oraz sprawozdań.

§ 15
1. Otwarcie posiedzenia komisji następuje  po wypowiedzeniu przez przewodniczą-
cego posiedzenia formuły

Nazwa dokumentu: Statut Gminy i Miasta Susz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30 12:51:28

Wersja do wydruku...

corner   corner