logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      minus 2004
         minus Uchwała RM Nr XIII/98/2004
         minus Uchwała RM nr XIII/99/2004
         minus Uchwała RM Nr XIII/100/2004
         minus Uchwała RM Nr XVI/109/2004
         minus Uchwała Nr XXI/134/2004
         minus Uchwała Nr XXII/141/2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Załącznik Nr 5 do protokółu
Nr XXII/2004 z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 16 grudnia 2004r.

U c h w a ł a  Nr XXII/141/2004
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 16 grudnia 2004r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

 Na podstawie art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 147 poz.1231, Nr 167 poz.1372, Nr 128 poz.1401, z 2003r.Nr 60 poz.719, Nr 122 poz.1143))uchwala się , co następuje:

 § 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz.

 § 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Załączniki do pobrania: 2004-12-30 12:20:50 - Załącznik nr 1 do uchwały RM Nr XXII-141-2004 (75.90 kB)

Ilość odwiedzin: 3904
Nazwa dokumentu: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-30 10:12:19
Data udostępnienia informacji: 2004-12-30 10:12:19
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-10 12:22:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner