logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      plus 2004
      minus 2005
         minus UCHWAŁA Nr XXI/135/2004
         minus UCHWAŁA Nr XXI/136/2004
         minus UCHWAŁA Nr XXI/138/2004
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry i ewidencje
minus Rejestr instytucji kultury
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
plus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
minus Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zał.Nr 8  do protokołu Nr XXI
Sesji Rady Miejskiej w Suszu
z  dnia  05 listopada 2004r.
 

UCHWAŁA  Nr XXI/136/2004

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia  05 listopada 2004r.

 

w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu 1q żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 80 po. 717, Nr 162 poz.1568, Nr 153 poz.1271,z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203,/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U.z 1993r.Nr 94 poz.431,z 1994r.Nr 1 poz.3,z 1996r.Nr 91 poz.409 i z 1997r. Nr 43 poz.272,Nr 137 poz.926 z 1998r.Nr 108 poz.681 z 2001r.Nr 81 poz.875 zm:  z 2002r. Dz. U Nr 200  poz.1680, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039,Nr 162 poz.1568/ uchwala się co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę 1q żyta będącego podstawą naliczenia podatku rolnego z kwoty 37,67 zł. za 1q. do kwoty  35,00 zł.za 1 q (słownie: trzydzieści  pięć złoty).

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/84/2003r. Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia średniej ceny skupu 1 q. żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach we wszystkich sołectwach.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 2475
Nazwa dokumentu: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-10 08:53:32
Data udostępnienia informacji: 2005-01-10 08:53:32
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-10 09:14:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner