logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      minus 2004
         minus Uchwała RM Nr X/79/2003
         minus Uchwała RM Nr X/80/2003
         minus Uchwała RM Nr X/81/2003
         minus Uchwała RM Nr X/82/2003
         minus Uchwała RM Nr X/83/2003
         minus Uchwała RM Nr XII/94/2004
         minus Uchwała RM Nr XV/105/2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik Nr 5 do protokołu Nr XV/2004
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 kwietnia 2004r.

UCHWAŁA Nr XV/105/2004
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  na terenie Gminy i Miasta  Susz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z2001 r.Nr 142,poz.1591 z późn:zm.) oraz art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r. Nr 9, poz.84) Rada Miejska w Suszu uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na  prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką  działalność na terenie gminy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 stanowi pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji.

4. W przypadku, gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tyś. Euro, bądź przedsiębiorca  prowadzi działalność w transporcie, pomoc, o której mowa w ust. 1 może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:

1) przedsiębiorca dokona na terenie gminy nowej inwestycji  w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

2) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi  co najmniej 25 %,

3) działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona co najmniej  przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

4) maksymalna intensywność pomocy wynosi:

a)  w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców, z wyjątkiem  przedsiębiorców należących do sektora transportu – 65 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

b)  w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

5.  W przypadku pomocy, o którym mowa w ust.1, przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:

1) koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:

a) cena nabycia gruntów,

b) nakłady na budowle i budynki,

c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastrukturę techniczną.

2) koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz  nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania – w wysokości nie większej niż 25% kosztów inwestycji w środki trwałe kwalifikujących się do objęcia pomocą: w przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te powinny być:

a)  wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,

b)  nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,

c)  własnością przedsiębiorcy przez okres co najmniej  5 lat,

d)  powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie gminy nowe inwestycje, polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia  co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono na najmniej  15 miejsc pracy,

3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej  25 miejsc pracy,

4) 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej  35 miejsc pracy,

5) 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej  45 miejsc pracy.

3.  Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała  wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia  w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.  Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

§ 3. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność.    Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 i 3 uchwały stanowi pomoc regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. W przypadku, gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tyś. euro, bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w transporcie, pomoc, o której mowa w ust.1 może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:

1) udział własny przedsiębiorcy  w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25 %,

2) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

3) maksymalna intensywność pomocy wynosi:

a)  w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców, z wyjątkiem przedsiębiorców należących do sektora transportu – 65 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

b) w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 50% kosztów inwestycji kwalifikujących  się do objęcia pomocą.                                                        

3.  W przypadku pomocy, o której mowa w § 2 i 3 uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem pracowników.

§ 5. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 – 3 są pomocą publiczną realizowaną w formie programu regionalnego, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Niniejsza uchwała nie obejmuje pomocy publicznej realizowanej w postaci  pomocy eksportowej lub operacyjnej, nie dotyczy również pomocy udzielanej przedsiębiorcom z sektorów uznanych za wrażliwe.

2. Programy  pomocy regionalnej opisane w § 1,2 ,3 uchwały adresowane są wyłącznie (przede wszystkim) do przedsiębiorców zatrudniających mieszkańców Gminy i Miasta Susz.

3.  Pomoc publiczna objęta zakresem niniejszej uchwały realizowana będzie w latach 2004 – 2006, a szacunkowa wartość środków, która przeznaczona będzie na jej realizację wyniesie 100.000,00 zł.

4.  Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

§ 6.  1. Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa § 1 i 2 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.

2.  W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określonego w § 2 ust.2, przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekraczać 5 lat.

§ 7. 1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przedłożyć informacje dotyczące:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,

2) poziomu zatrudnienia,

3) kosztów zatrudnienia pracowników,

4) wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany  powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

3. Podatnik, o którym mowa w ust.2 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności  powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust.2 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę  tego prawa.

5. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd  co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

6. Podatnicy, o których mowa w ust.5  są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XI/51/95 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 sierpnia 1995r. w sprawie zajęcia stanowiska o zamierzonych działaniach w zakresie preferencji dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta Susz.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 3154
Nazwa dokumentu: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy i Miasta Susz
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.VIII
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.VIII
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-05-13 08:46:32
Data udostępnienia informacji: 2004-05-13 08:46:32
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-13 09:15:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner