logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      minus 2004
         minus Uchwała RM Nr X/79/2003
         minus Uchwała RM Nr X/80/2003
         minus Uchwała RM Nr X/81/2003
         minus Uchwała RM Nr X/82/2003
         minus Uchwała RM Nr X/83/2003
         minus Uchwała RM Nr XII/94/2004
         minus Uchwała RM Nr XV/105/2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik Nr 7 do protokołu Nr X/2003
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 11 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr X/83/2003
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia innych zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568/ oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz.84 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953/ uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty stanowiące własność /współwłasność/  Gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom,

2) budynki, budowle i grunty  stanowiące własność (współwłasność) Gminy  wykorzystywane  do  ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu   przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

3) budynki, budowle i grunty  stanowiące własność /współwłasność / Gminy  oddane do używania dla placówek  kultury, bibliotek,  sportu  z przeznaczeniem na świetlice wiejskie oraz  na skansen pszczelarski,

4) budynki mieszkalne i gospodarcze stanowiące  własność /współwłasność/Gminy, z których bezpłatnie korzystają osoby będące emerytami lub rencistami, a uprawnienie to wynika z odrębnych  przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym rolników i ich rodzin.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXVI/256/2001r. Rady  Miejskiej  w  Suszu z dnia 22 listopada2001r.  sprawie wprowadzenia innych zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach  ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

 § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 2280
Nazwa dokumentu: w sprawie wprowadzenia innych zwolnień od podatku od nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-12-11 13:18:06
Data udostępnienia informacji: 2003-12-12 13:18:06
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-19 13:24:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner