logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      minus 2004
         minus Uchwała RM Nr X/79/2003
         minus Uchwała RM Nr X/80/2003
         minus Uchwała RM Nr X/81/2003
         minus Uchwała RM Nr X/82/2003
         minus Uchwała RM Nr X/83/2003
         minus Uchwała RM Nr XII/94/2004
         minus Uchwała RM Nr XV/105/2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik Nr 4

do protokołu Nr X/2003

z sesji Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 11 grudnia 2003 r. 

UCHWAŁA Nr X/80/2003
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568/ oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.z 2002r. Dz.U.Nr 9 poz.84 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953/ uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

553 zł

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

956 zł

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1157 zł

 

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Lit.

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

---

DWIE OSIE

a          

12

13

805 zł

1207 zł

b          

13

14

1107 zł

1258 zł

c          

14

15

1258 zł

1309 zł

d          

15

18

1509 zł

1610 zł

---

TRZY OSIE

e          

15

17

905 zł

1308 zł

f           

17

19

1006 zł

1408 zł

g          

19

21

1207 zł

1509 zł

h          

21

23

1408 zł

1610 zł

i            

23

25

1610 zł

1811 zł

j            

25

26

1811 zł

2012 zł

---

CZTERY OSIE

k          

23

25

1107 zł

1408 zł

l            

25

27

1308 zł

1610 zł

m         

27

29

1509 zł

1811 zł

n          

29

31

1710 zł

2452,80 zł

o          

31

32

1911 zł

2452,80 zł

 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a           

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

704 zł

b           

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

905 zł

c           

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1107 zł

 

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:


 

Lit.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

---

DWIE OSIE

a

12

18

905 zł

1207 zł

B

18

25

1107 zł

1309 zł

c

25

31

1308 zł

1509 zł

d

31

40

1509 zł

1937,76 zł

---

TRZY OSIE

e

36

40

1610 zł

1811 zł

f

40

44

1811 zł

2548,65 zł

 

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i naczepy
w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

503 zł

 

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Lit.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

---

JEDNA OŚ

a

12

18

402 zł

503 zł

b

18

25

503 zł

604 zł

c

25

28

604 zł

704 zł

---

DWIE OSIE

d

23

28

704 zł

905 zł

e

28

33

905 zł

1107 zł

f

33

38

1107 zł

1308 zł

g

38

44

1308 zł

1699,87 zł

---

TRZY OSIE

h

36

38

805 zł

1006 zł

i

38

44

1006 zł

1280,68 zł

 

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

 

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

a

Mniejsza niż 30 miejsc

905 zł

b

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1509 zł

§ 2. 1. Dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1990 stawki podatku od środków transportowych zwiększa się i określa się wysokości tych stawek:

 

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

 

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

604 zł

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1006 zł

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1207 zł

 

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

805 zł

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1006 zł

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1207 zł

 

3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i naczepy w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 7 ton i poniżej 12 ton

704 zł

 

4) Od autobusów:

 

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

a

Mniejsza niż 30 miejsc

1006 zł

b

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1660 zł

 

2. Dla pojazdów wyposażonych w katalizator stawki podatku zmniejsza się i określa się wysokości tych stawek:

 

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:Lit.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

402 zł

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

604 zł

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

805 zł

 

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Lit.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  w tonach

Stawka podatku
(w złotych)

a

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

503 zł

b

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

704 zł

c

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

905 zł

 

3) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

 

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

a

Mniejsza niż 30 miejsc

704 zł

b

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1207 zł

 

§ 3. Wykonanie uchwały powietrza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz.

 

§ 4. Traci  moc  uchwała XXXVI/261/2001 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 2552
Nazwa dokumentu: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-12-11 10:14:56
Data udostępnienia informacji: 2003-12-12 10:14:56
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-19 13:57:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner