Archiwalne informacje MGOPS > Inne informacje

Susz, dnia 17 czerwca 2009 r.
NiR.III. 72241 - 55/08/09
 

 W Y K A Z
 
         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ),
                                                                                                                      
Burmistrz Gminy i Miasta Susz 
ogłasza wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Falknowie, gmina Susz.
 
 
 Lp.
 
Położenie działki
 
Nieruchomość
gruntowa
ozn.nr geod.
 
Powierzchnia
   w m2
 
Wartość działki
       w zł
Oznaczenie nieruchomości   wg ewidencji gruntów
 
 
      1
 
FALKNOWO
gmina Susz
 
 
 
 155/9
 
 
3062
 
 
40.265,00
Obręb 12 Falknowo
gmina Susz
Bp-0,3062 ha
 
2
 
FALKNOWO
gmina Susz
 
 
155/10
 
2060
 
28.057,00
Obręb 12 Falknowo
gmina Susz
Bp-0,2060 ha
 
2
 
FALKNOWO
gmina Susz
 
 
155/11
 
2072
 
28.221,00
Obręb 12 Falknowo
gmina Susz
Bp-0,2072 ha
 
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535) oraz koszty przygotowania gruntu do sprzedaży.
 
 1. Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/153/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2000 r. Nr 48, poz. 648. w/w działki znajdują się w strefie MU z przeznaczaniem pod zabudowę usługową.
 2. W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność pod zabudowę usługową w drodze przetargu.
 3. Opis nieruchomości : Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, położone w Falknowie, gmina Susz. Kształt działek zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomości znajdują się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, elektryczną i drogę gruntową. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz.
 4. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste Nr KW EL1I/00033896/4 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolne od długów i obciążeń.
 5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie wywieszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości tj. po 6-ciu tygodniu.
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
 7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :
  - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do
  dnia 01 sierpnia 2009r.  
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu
- pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracowała:
Krystyna Rospierska
tel. j.w.
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości na sprzedaż
Skrócony opis: niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Falknowie, gmina Susz. Wnioski do dnia 01 sierpnia 2009r.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-06-19 09:23:18
Data udostępnienia informacji: 2009-06-19 09:23:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-19 09:30:00