logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      minus 2003
         minus Uchwała RM Nr II/15/2002
         minus Uchwała RM Nr II/16/2002
         minus Uchwała RM Nr II/13/2002
         minus Uchwała RM Nr V/38/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/53/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/54/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/55/2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


     

Zał.nr 6 do protokółu nr II)2002 
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 13.12.2002r.

  

 Uchwała Nr II/13/2002
Rady   Miejskiej w Suszu
z dnia 13 grudnia 2002 r

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu.

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr.9 poz.84 oraz ostatnia zmiana Nr.200 poz. 1683) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się , że wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranych od osób  dokonujących sprzedaży  na targowisku przy ul. Polnej wynosić będzie:

1) przy sprzedaży  z samochodu ciężarowego                        -       23  zł.

2) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego z przyczepą     -       29  zł.

3) przy sprzedaży z samochodu dostawczego                         -      19  zł.

4) przy sprzedaży z samochodu  osobowego                           -      17  zł.

5) przy sprzedaży ciągnika z przyczepą                                    -        6  zł.

6) przy sprzedaży z wozu konnego                                            -       6  zł.

7) przy sprzedaży art. Spożywczo-przemysłowych                    -     11  zł.

8) przy sprzedaży z koszyka, z ręki                                             -      1 zł.

9) przy sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką         

płodów rolnych i zwierząt wyprodukowanych  we

własnym gospodarstwie                                                              -       11 zł.

2. Ustala się, że wysokość dziennych stawek opłaty targowej na innych targowiskach wynosić będzie:  11 zł.

1)  przy sprzedaży  z koszyka, z ręki  -  1 zł.

 § 2.

 1.      Dla emerytów rencistów nie prowadzących działalności  gospodarczej    wprowadza się ulgę w wysokości  50 %  stawki przy sprzedaży  warzyw  i  owoców  wyprodukowanych  we  własnym gospodarstwie.

 2.      Ulga, o której  mowa  w ust. 1  nie obejmuje osób dokonujących  sprzedaży  na targowisku  przy ul. Polnej.

§ 3.

 1. Opłata targowa będzie pobierana w drodze inkasa przez inkasentów –będących  pracownikami Urzędu Gminy i Miasta  w Suszu.

2.  Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej :

1)  na targowisku przy ul. Polnej   15 %  zainkasowanej kwoty

2)  w innych miejscach wyznaczonych przez Urząd Gminy i Miasta  30  % zainkasowanej  kwoty.

 § 4.

 Traci moc uchwała Nr XXIII)190)2000  Rady Miejskiej  w Suszu z dnia  7 grudnia 2000r. w sprawie określenia  dziennych stawek opłaty targowej w Suszu.

 § 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje  od dnia  1 stycznia  2003  roku.

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pietrzykowski         

                                                            

Ilość odwiedzin: 3042
Nazwa dokumentu: w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej w Suszu
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 08:46:12
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 08:46:12
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-19 09:47:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner