logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      minus 2003
         minus Uchwała RM Nr II/15/2002
         minus Uchwała RM Nr II/16/2002
         minus Uchwała RM Nr II/13/2002
         minus Uchwała RM Nr V/38/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/53/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/54/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/55/2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Zał.Nr  9 do protokołu nr II/2002 
z Sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia  13.12.2002r.

UCHWAŁA  Nr  II/16/2002
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia   13 grudnia 2002r.

w sprawie określenia średniej ceny skupu 1q żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984/ oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U.z 1993r.Nr 94 poz.431,z 1994r.Nr 1 poz.3,z 1996r.Nr 91 poz.409 i z 1997r. Nr 43 poz.272,Nr 137 poz.926 z 1998r.Nr 108 poz.681 z 2001r.Nr 81 poz.875 ostatnia zmiana z 2002r. Dz.U.

Nr 200  poz.1680 / uchwala się co następuje:

                                                              § 1.

Obniża się średnią cenę 1q żyta będącego podstawą naliczenia podatku rolnego

do kwoty  31,40 zł.za 1 q /słownie: Trzydzieści jeden złotych czterdzieści groszy/.

                                                              § 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach we wszystkich sołectwach.

                                                              § 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku.

 

Przewodniczący  Rady
Krzysztof  Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 2975
Nazwa dokumentu: w sprawie określenia średniej ceny skupu 1q żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2002-12-13 08:39:13
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 08:39:13
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-19 09:43:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner