logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      minus 2003
         minus Uchwała RM Nr II/15/2002
         minus Uchwała RM Nr II/16/2002
         minus Uchwała RM Nr II/13/2002
         minus Uchwała RM Nr V/38/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/53/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/54/2003
         minus Uchwała RM Nr VII/55/2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                                                                    Zał.Nr  8  do protokołu nr  II/2002

                                                                                   Sesji Rady Miejskiej w Suszu

                                                                                   z  dnia   13.12.2002r.

 

                                                  UCHWAŁA  Nr   II/15/2002

                                                   Rady Miejskiej w Suszu

                                                   z dnia  13  grudnia 2002r.

          w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j.Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591,ze zm./ oraz art.5 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.z 2002r.Dz.U.Nr 9 poz.84 ostatnia zmiana z 2002r. Dz.U.Nr 200 poz.1683/ uchwala się co następuje:

                                                             § 1.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

    a/ mieszkalnych  - 0,29 zł. od  1m2 powierzchni użytkowej,

    b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

        lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  14,42 zł. od 1 m2

        powierzchni użytkowej,

    c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

        zdrowotnych  - 3.46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    d/ pozostałych -  3,25 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    e/ garaży wolnostojących  - 4,30 zł. od 1 m 2  powierzchni użytkowej,

2.  Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 - 7.

3.  Od  gruntów:

    a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

       zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,48 zł. od 1 m 2 powierzchni,

   b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -

      - 3,38 zł. od 1 ha powierzchni,

   c/ pozostałych - 0,15 zł.od 1 m 2 powierzchni.

 

                                                             

                                                            § 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/255/2001r. Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

                                                             § 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

                                                             § 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku.    

 

                                                                                     Przewodniczący   Rady

                                                                    Krzysztof   Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 2938
Nazwa dokumentu: w sprawie podatku od nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2002-12-13 08:34:37
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 08:34:37
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-19 09:38:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner