logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus Podatki i opłaty
   minus Pozostałe uchwały
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2007
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      minus 2011
         minus 2011-02-15 - IV sesja RM Susz
         minus 2011-03-04 - V sesja RM Susz
         minus 2011-04-27 - VI sesja RM Susz
         minus 2011-06-16 - VII sesja RM Susz
         minus 2011-08-17 - VIII sesja RM Susz
         minus 2011-09-30 - IX sesja RM Susz
         minus 2011-10-27 - X sesja RM Susz
         minus 2011-11-25 - XI sesja RM Susz
         minus 2011-12-29 - XII sesja RM Susz
      plus 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
      plus 2018
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały podjęte na tej sesji:

 • Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Susz.
 • Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
 • Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
 • Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego.
 • Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim M. B. Królowej Świata w Kamieńcu
 • Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Św. Antoniego z Padwy w Suszu przy ul. Kościelnej 6.
 • Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Susz.
 • Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną gminy Susz na lata 2011-2015.
 • Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobrania.
 • Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i określenia trybu i sposobu powoływania i odwojowywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego finansowania.
 • Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020
 • Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2011 r.
 • Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
 • Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Susz.
 • Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo.
 • Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz obręb geodezyjny Falknowo.
 • Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz.
 • Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu.
 • Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie  zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Suszu.
 • Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie  ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych oraz sposobu ustalenia należności z tytułów kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Suszu.
 • Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza gminy Susz.
W załącznikach poniżej znajdują się treści uchwał
podjętych na sesji
w formacie PDF (Adobe Acrobat)

Załączniki do pobrania: 2011-07-12 11:13:05 - URM w Suszu Nr VII/40/2011 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Susz. (49.18 kB)
2011-07-13 10:53:49 - URM w Suszu Nr VII/41/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. (9.41 MB)
2011-07-12 11:17:35 - URM w Suszu Nr VII/42/2011 w sprawie udzielania Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. (25.06 kB)
2011-07-12 11:18:23 - URM w Suszu Nr VII/43/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego. (29.50 kB)
2011-07-12 11:19:15 - URM w Suszu Nr VII/44/2011 w spr. zmiany Uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i (114.59 kB)
2011-07-12 11:20:04 - URM w Suszu Nr VII/45/2011 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim M. B. Królowej Świata w Kamieńcu (40.62 kB)
2011-07-12 11:20:45 - URM w Suszu Nr VII/46/2011 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Św. Antoniego z Padwy w Suszu przy (41.75 kB)
2011-07-12 11:25:54 - Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepub (274.97 kB)
2011-07-12 11:27:13 - URM w Suszu Nr VII/48/2011 Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną gminy Susz na lata 2011-2015. (639.31 kB)
2011-07-12 11:28:16 - URM w Suszu Nr VII/49/2011 w spr. określenia szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opi (124.21 kB)
2011-07-12 11:29:03 - URM w Suszu Nr VII/50/2011 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i określenia trybu i sposobu powoływania i odwojowywania (510.94 kB)
2011-07-12 11:37:22 - URM w Suszu Nr VII/51/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020 (501.81 kB)
2011-07-12 11:40:59 - URM w Suszu Nr VII/52/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Susz na 2011 r. (6.04 MB)
2011-07-12 11:39:47 - URM w Suszu Nr VII/53/2011 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. (144.45 kB)
2011-07-12 11:42:55 - URM w Suszu Nr VII/54/2011 w spr. wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej. (41.12 kB)
2011-07-12 11:43:45 - URM w Suszu Nr VII/55/2011 w spr. nadania nazw ulic w mieście Susz. (367.12 kB)
2011-07-12 11:44:25 - URM w Suszu Nr VII/56/2011 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo. (94.35 kB)
2011-07-12 11:45:12 - URM w Suszu Nr VII/57/2011 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze gminy Susz obręb geodezyjny Falknowo. (84.54 kB)
2011-07-12 11:47:00 - URM w Suszu Nr VII/58/2011 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz. (28.93 kB)
2011-07-12 11:47:40 - URM w Suszu Nr VII/59/2011 w spr. zaopiniowania zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu. (25.18 kB)
2011-07-12 11:48:26 - URM w Suszu Nr VII/60/2011 w spr. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Suszu. (36.25 kB)
2011-07-12 11:51:46 - URM w Suszu Nr VII/61/2011 w spr. ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych oraz sposobu ustalenia należności z tytułów kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w (103.17 kB)
2011-07-12 11:52:19 - URM w Suszu Nr VII/62/2011 w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza gminy Susz. (35.56 kB)

Ilość odwiedzin: 2619
Nazwa dokumentu: 2011-06-16 - VII sesja RM Susz
Skrócony opis: Uchwały podjęte na VII sesji RM Susz w dniu 16.06.2011
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-07-12 10:57:07
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12 10:57:07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-13 11:01:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner