logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      minus 2009
         minus Podatek od nieruchomości 2009
         minus Podatek rolny 2009
         minus Podatek od środków transportu 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik Nr 3 do protokołu Nr XX/2008
z sesji Rady Miejskiej w Suszu           
z dnia 12 listopada 2008 r.                                                                                                            
 

UCHWAŁA Nr XX/156/2008
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, D.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz.844, zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199, M.P. z 2006r. Nr 72 poz. 721, Nr 75 poz. 758, Dz. U. z 2006r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, M.P. z 2007r. Nr 47 poz. 557, Nr 76 poz. 813, Dz. U. z 2006r. Nr 249 poz. 1828, z 2008r. Dz. U. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
600
b
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.038
c
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.257
 
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 
Lit.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1
2
3
4
---
DWIE OSIE
a        
12
13
874
1.311
b        
13
14
1.202
1.366
c        
14
15
1.366
1.421
d        
15
-
1.639
1.748
---
TRZY OSIE
e        
12
17
983
1.420
f        
17
19
1.093
1.530
g        
19
21
1.311
1.639
h        
21
23
1.530
1.748
i         
23
25
1.748
1.967
j         
25
-
1.967
2.185
---
CZTERY OSIE i WIĘCEJ
k        
12
25
1.202
1.530
l         
25
27
1.420
1.748
m       
27
29
1.639
1.967
n        
29
31
1.857
2.612
o        
31
-
2.076
2.612
 
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a        
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
765
b        
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
983
c        
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.202
 
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 
Lit.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1
2
3
4
---
DWIE OSIE
a
12
18
983
1.311
B
18
25
1.202
1.421
c
25
31
1.420
1.639
d
31
-
1.639
1.957
---
TRZY OSIE
e
12
40
1.748
1.967
f
40
-
1.967
2.553
 
5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i naczepy
w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Od 7 ton i poniżej 12 ton
546
 
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
Lit.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1
2
3
4
---
JEDNA OŚ
a
12
18
437
546
b
18
25
546
656
c
25
-
656
765
---
DWIE OSIE
d
12
28
765
983
e
28
33
983
1.202
f
33
38
1.202
1.420
g
38
-
1.420
1.629
---
TRZY OSIE
h
12
38
874
1.093
i
38
-
1.093
1.392
 
7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:
 
Lit.
Liczba miejsc do siedzenia
Stawka podatku
(w złotych)
a
Mniejsza niż 30 miejsc
983
b
Równa lub wyższa niż 30 miejsc
1.639
§ 2. 1. Dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1990 stawki podatku od środków transportowych określa się wysokości stawek:
 
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:
 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
656
b
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.093
c
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.311
 
2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
874
b
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.093
c
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.311
 
3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Lit.
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy i naczepy w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Od 7 ton i poniżej 12 ton
765
 
4) Od autobusów:
 
Lit.
Liczba miejsc do siedzenia
Stawka podatku
(w złotych)
a
Mniejsza niż 30 miejsc
1.093
b
Równa lub wyższa niż 30 miejsc
1.803
 
2. Dla pojazdów wyposażonych w katalizator stawki podatku określa się wysokości stawek:
 
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:


 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
437
b
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
656
c
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
874
 
2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
Lit.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach
Stawka podatku
(w złotych)
a
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
546
b
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
765
c
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
983
 
3) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:
 
Lit.
Liczba miejsc do siedzenia
Stawka podatku
(w złotych)
a
Mniejsza niż 30 miejsc
765
b
Równa lub wyższa niż 30 miejsc
1.311
 
§ 3. Wykonanie uchwały powietrza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/87/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 listopada 2007roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 roku.
                                                                                     
Przewodniczący Rady
Zenon Sugalski
 


* (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Ilość odwiedzin: 2343
Nazwa dokumentu: Podatek od środków transportu 2009
Skrócony opis: UCHWAŁA Nr XX/156/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17 14:23:07
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17 14:23:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 14:33:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner