logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      minus 2009
         minus Podatek od nieruchomości 2009
         minus Podatek rolny 2009
         minus Podatek od środków transportu 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
minus Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik Nr 7 do protokołu Nr XIX /2008.
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 25.09.2008 r.

UCHWAŁA Nr XIX/150/2008
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 25.09.2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 ) uchwala się co następuje:
 
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Susz:
 
1) od gruntów:
 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,59 zł od 1m2 powierzchni,
 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,
 
2) od budynków lub ich części:
 
   a) mieszkalnych – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
     d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
      e) garaży wolnostojących – 5,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
      f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem pkt. 4,
 
4) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,82 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 196, poz. 2512).
 
§ 3. Uchwała podlegaogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Sugalski


*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)     dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.)
2)     dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejsze ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Ilość odwiedzin: 2209
Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości 2009
Skrócony opis: UCHWAŁA Nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25.09.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17 14:13:10
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17 14:13:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 14:20:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner